STEPHEN DAVID
Cyril
Gautam
Ajay
Sainath   

SAINATH
Kiran Tamma
Sravan

LEELA
Pavan

DANIEL
Jeevan
Rajesh

ANIL
Eabez
Vamshi
Josh

KRISHNA
Dilkishan

SHALINI SAMUEL
Esther
Harika

CHALCE
Swapna Ararat
Padmasri

BRITANNY
Tuhina
Rosaline
Vineela

SUSANNA
Anusha
Shalini Jeevan

MUTUAL MENTORING
Stephen David, Shankar Babu, Benjamin

MUTUAL MENTORING
Shalini, Jyothi, Rebecca Drame

MUTUAL MENTORING
Susanna, Madhuri, Aleykya

SHANKAR BABU
Vinod
Anil
Arun Wesley

GAUTAM
Francis
Prem 

CYRIL NEHEMIAH
Ararat
Michael

AJAY
Vinay
Kaushik

BENJAMIN
Chinna Babu
Kiran

MARY 
Roopasri
Chalce
Britanny 

CHAITHANYA
Pranitha
Priya

REBECCA DRAME
Suchita
Davana
Mary Josh

DAVANA
Naomi
Swathi

PRANITHA
Soni
Ratna

MUTUAL MENTORING
Daniel, Leela, Krishna

MUTUAL MENTORING
Chaithanya, Mary Shankar

PROSPECTIVE MENTORS UNDER TRAINING

1. Josh Kolagani
2. Francis
3. Sravan
4. Eabez
5. Arun Wesley
6. Vinod Kumar Done
7. Benjamin
8. Michael
9. Dilkishan
10. Ararath
11. Jeevan
12. Vinay
13. Swapna Ararat 
14. Roopasri
15. Mary Josh
16. Suchitha
17. Jyothi
18. Rosaline
19. Priya
20. Vamshi
21. Swathi
22. Swapna Bhanu
23. Esther

MEMBERS OPTED FOR MENTORS' PHYSICAL TRAINING | Alternate Sundays | 2-3pm | Stephen David

1. Jeevan Jyothi
2. M. Roopasri
3. Mary Josh
4. Josh
5. Swapna Ararath 
6. Ararath
7. Susanna mercy 
8. Daniel
9. Mary Shankar 
10. Prem Tej 
11. Ajay Abraham
12. Dil Kishan Gupta 
13. VinodKumar Done
14. Rebekah Dramé 
15. Roseline Francis 
16. Francis
17. Venkata Pranitha Raj Kondaveeti 
18. Arun Wesley
19. Suchitha
20. Krishna
21. Sravan Rentala
22. Brittany Gautam
23. V. Eabez Arun Kumar
24. Chalce Cyril
25. Gautam
26. Chaithanya Devi
27. Michael Joshi
28. Priya Bharti
29. Prem Tej
30. Vamshi
31.Swathi
32. Esther
33. Swapna Bhanu

MEMBERS OPTED FOR MENTORS' ONLINE TRAINING | Weekdays | Shankar Babu

1. Nerji Leela Kumar 
2. Anil Kumar Malgari
3. Davana 
4. Shalini
5. Benjamin Zephaniah
6. Sainath P
7. Cyril Nehemiah

MENTORS MINISTRY COORDINATOR: Sainath Police

MENTORING GROUPS

mentor.jpeg