top of page

STEPHEN DAVID
Cyril
Gautam
Ajay
Sainath   

SAINATH
Kiran Tamma
Sravan

SRAVAN
Sundar

CYRIL NEHEMIAH
Ararat
Michael

JEEVAN
Joe

ANIL
Vamshi
Rajesh
Chinna Babu

KRISHNA
Dilkishan
Satish

SHALINI SAMUEL
Harika
Spoorthi

CHALCE
Swapna Ararat
Padmasri

BRITANNY
Tuhina
Vineela

SUSANNA
Anusha
Shalini Jeevan

ALEYKYA
Tina

MUTUAL MENTORING
Daniel, Leela, Krishna

MUTUAL MENTORING
Chaithanya, Mary Shankar

SHANKAR BABU
Vinod
Anil
Arun Wesley

GAUTAM
Prem 
Suresh
Sam Moses

LEELA
John Jeevan

DANIEL
Jeevan
Vinay

AJAY
Joy
Kaushik
Vineeth

BENJAMIN
Kiran
Bhanu

MARY 
Roopasri
Chalce
Britanny 
Naomi

CHAITHANYA
Pranitha
Catherine

REBECCA DRAME
Suchita
Davana

DAVANA
Esther
Swathi
Ratna

PRANITHA
Swapna Bhanu

MUTUAL MENTORING
Stephen David, Shankar Babu, Benjamin

MUTUAL MENTORING
Shalini, Jyothi, Rebecca Drame

MUTUAL MENTORING
Susanna, Madhuri, Aleykya

PROSPECTIVE MENTORS UNDER TRAINING

1. Arun Wesley
2. Vinod Kumar Done
3. Benjamin
4. Michael
5. Dilkishan
6. Ararath
7. Jeevan
8. Vinay
9. Swapna Ararat 
10. Roopasri
11. Suchitha
12. Vamshi
13. Swathi
14. Esther

MEMBERS OPTED FOR MENTORS' PHYSICAL TRAINING | Alternate Sundays | 2-3pm | Stephen David

1. Jeevan Jyothi
2. M. Roopasri
3. Swapna Ararath 
4. Ararath
5. Susanna mercy 
6. Daniel
7. Mary Shankar 
8. Ajay Abraham
9. Dil Kishan Gupta 
10. VinodKumar Done
11. Rebekah Dramé 
12. Venkata Pranitha Raj Kondaveeti 
13. Arun Wesley
14. Suchitha
15. Krishna
16. Sravan Rentala
17. Brittany Gautam
18. Chalce Cyril
19. Gautam
20. Chaithanya Devi
21. Michael Joshi
22. Vamshi
23.Swathi
24. Esther

MEMBERS OPTED FOR MENTORS' ONLINE TRAINING | Weekdays | Shankar Babu

1. Nerji Leela Kumar 
2. Anil Kumar Malgari
3. Davana 
4. Shalini
5. Benjamin Zephaniah
6. Sainath P
7. Cyril Nehemiah

MENTORS MINISTRY COORDINATOR: Sainath Police

MENTORING GROUPS

mentor.jpeg
bottom of page