STEPHEN DAVID
Cyril
Gautam
Ajay
Sainath   

SAINATH
Kiran Tamma
Sravan

SRAVAN
Sundar

CYRIL NEHEMIAH
Ararat
Michael

JEEVAN
Joe

ANIL
Vamshi
Rajesh
Chinna Babu

KRISHNA
Dilkishan
Satish

SHALINI SAMUEL
Harika

CHALCE
Swapna Ararat
Padmasri

BRITANNY
Tuhina
Rosaline
Vineela

SUSANNA
Anusha
Shalini Jeevan

ALEYKYA
Tina

MUTUAL MENTORING
Daniel, Leela, Krishna

MUTUAL MENTORING
Chaithanya, Mary Shankar

SHANKAR BABU
Vinod
Anil
Arun Wesley

GAUTAM
Francis
Prem 
Suresh

LEELA
Pavan
John Jeevan

DANIEL
Jeevan
Vinay

AJAY
Joy
Kaushik

BENJAMIN
Eabez
Kiran
Bhanu

MARY 
Roopasri
Chalce
Britanny 
Naomi

CHAITHANYA
Pranitha
Priya

REBECCA DRAME
Suchita
Davana

DAVANA
Esther
Swathi
Ratna

PRANITHA
Soni

MUTUAL MENTORING
Stephen David, Shankar Babu, Benjamin

MUTUAL MENTORING
Shalini, Jyothi, Rebecca Drame

MUTUAL MENTORING
Susanna, Madhuri, Aleykya

PROSPECTIVE MENTORS UNDER TRAINING

1. Francis
2. Sravan
3. Eabez
4. Arun Wesley
5. Vinod Kumar Done
6. Benjamin
7. Michael
8. Dilkishan
9. Ararath
10. Jeevan
11. Vinay
12. Swapna Ararat 
13. Roopasri
14. Suchitha
15. Jyothi
16. Rosaline
17. Priya
18. Vamshi
19. Swathi
20. Esther

MEMBERS OPTED FOR MENTORS' PHYSICAL TRAINING | Alternate Sundays | 2-3pm | Stephen David

1. Jeevan Jyothi
2. M. Roopasri
3. Mary Josh
4. Josh
5. Swapna Ararath 
6. Ararath
7. Susanna mercy 
8. Daniel
9. Mary Shankar 
10. Prem Tej 
11. Ajay Abraham
12. Dil Kishan Gupta 
13. VinodKumar Done
14. Rebekah Dramé 
15. Roseline Francis 
16. Francis
17. Venkata Pranitha Raj Kondaveeti 
18. Arun Wesley
19. Suchitha
20. Krishna
21. Sravan Rentala
22. Brittany Gautam
23. V. Eabez Arun Kumar
24. Chalce Cyril
25. Gautam
26. Chaithanya Devi
27. Michael Joshi
28. Priya Bharti
29. Prem Tej
30. Vamshi
31.Swathi
32. Esther
33. Swapna Bhanu

MEMBERS OPTED FOR MENTORS' ONLINE TRAINING | Weekdays | Shankar Babu

1. Nerji Leela Kumar 
2. Anil Kumar Malgari
3. Davana 
4. Shalini
5. Benjamin Zephaniah
6. Sainath P
7. Cyril Nehemiah

MENTORS MINISTRY COORDINATOR: Sainath Police

MENTORING GROUPS

mentor.jpeg